Občni zbor 2022

V nedeljo, 9. oktobra 2022, smo imeli v gostišču Janc na Studencu letni občni zbor čebelarskega društva Sevnica.

Dnevni red:

  • Nagovor predsednika in izvolitev delovnih organov občnega zbora, (del. predsedstvo, overovatelja zapisnika, zapisnikarja, verifikacijsko komisijo, volilno komisijo).
  • Sprejem dnevnega reda.
  • Poročila o delu društva v letu 2021 (tajnik).
  • Finančno poročilo, poročilo inventurne komisije in poročilo nadzornega odbora.
  • Poročilo verifikacijske komisije, razprava o poročilih in sklepanje.
  • Podelitev priznanj in nagrad.
  • Razrešitve organov ČD in volitve novih članov UO, NO, predsednika in podpredsednika.
  • Poročilo volilne komisije.
  • Sprejem okvirnega delovnega in finančnega programa za delo društva v letu 2023.
  • Razno

Dobili smo novo vodstvo ČD Sevnica za mandatno obdobje 2022 – 2026.

Predsednika: g. Franc Stopar, upokojenec iz Kladja nad Blanco
Podpredsednika: g. Miha Metelko, dipl. ing. agronomije (UNI) iz Studenca
Član UO in tajnika: g. Aleš Staroveški, univ. dipl. inž. kemijskega inženirstva
Članica UO in blagajničarka: ga. Nevenka Strnad,
Član UO in gospodarja čebelarskega doma Sevnica: g. Franc Kuhar, upokojenec iz Sevnice
Član UO: g. Jermančič Milan iz Jelovca
Član UO: g. Andrej Grilc, univ. dipl. ing. elektrotehnike iz Kladja nad Blanco

Nadzorni odbor:
g. Brane Božič, ing. elektrotehnike iz Žurkovega dola
g. Janez Levstik, tekst. konf. teh. z Mrtovca
g. Andrej Kozinc, uni. dip. inž. strojništva z Ledine

Disciplinska komisija:
g. Andrej Bobek, dip. inž. varstvoslovja,
g. Alojz Kozinc, mag. elektronike s Pokleka,
ga. Alojzija Perc, upokojenka iz Sevnice,
g. Marko Mlakar iz Rovišča pri Studencu,
g. Derstvenšek Branko iz Sevnice